Các hình thức kỷ luật đối với Công chức

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Luật số: 22/2008/QH12 của Quốc Hội, thì Công chức khi vi phạm sẽ bị xử lý hình thức kỷ luật sau đây:

1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

  • Khiển trách;
  • Cảnh cáo;
  • Hạ bậc lương
  • Giáng chức;
  • Cách chức;
  • Buộc thôi việc

2. Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Cán bộ bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

4. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *