Việt Nam có bao nhiêu huyện

Đơn vị hành chính từ Trung ương tới địa phương gồm: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành …

Xem thêm