Phong trào mua công trái

Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. Phong trào mua công trái lại là một dịp để chứng tỏ lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào ta. Như ở Tuyên Quang, vì cán bộ chính quyền và đoàn thể khéo tuyên truyền, giải thích, cổ động …

Phong trào mua công trái Xem thêm

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các quyền và trách nhiệm sau: – Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã …

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào? Xem thêm

Có được Tự Do, Hòa Bình nhưng nhiều người Việt vẫn mang tư tưởng Nô lệ

Tấm ảnh được chụp vào năm 1903, bên dưới mô tả một nhóm hơn 20 người phụ nữ Việt Nam, đi chân trần trên con đường đầy sỏi đá nhọn hoắt, đội nón quai thao, mặc trang phục thời kỳ cũ, đang phải dùng vai trần sức người để kéo …

Có được Tự Do, Hòa Bình nhưng nhiều người Việt vẫn mang tư tưởng Nô lệ Xem thêm

Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 10 năm 2021 – 2030 là gì?

Các chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược là: 1. Về kinh tế – Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân  đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD.*  – Tỷ trọng công nghiệp chế …

Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 10 năm 2021 – 2030 là gì? Xem thêm

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào?

Báo cáo chính trị đã nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm là: Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, …

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào? Xem thêm

Những định hướng phát triển đất nước Việt Nam giai đoạn 2021-2030?

12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: 1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…tháo gỡ kịp thời những khó khăn, …

Những định hướng phát triển đất nước Việt Nam giai đoạn 2021-2030? Xem thêm