Duyệt bởi
Category: Chính Trị

Khái niệm Quốc gia – Dân tộc và Dân tộc – Tộc người?

Khái niệm Quốc gia – Dân tộc và Dân tộc – Tộc người?

Quốc gia – dân tộc là cộng đồng chính trị – xã hội được hình thành ổn định và lâu dài trong lịch sử, chịu sự chỉ đạo bởi một nhà nước trong một quốc gia (ví dụ: dân tộc Việt Nam, dân tộc Nga, dân tộc Pháp, dân tộc Anh…). Tiêu chí xác định quốc gia – dân tộc gồm: (1) Chịu sự quản lý của một nhà nước; (2) Có lãnh thổ chung Ổn định; (3) Có chung…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào?

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào?

Theo Điều 35 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như sau: Xây dựng nội dung, kế hoạch phản biện xã hội. Yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản và thông tin, tài liệu cần thiết. Thực hiện các hình thức phản biện xã hội. Xây dựng văn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 33. Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như sau: – Đối tượng, nội dung, phạm vi phản biện xã hội: Đối tượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước cùng…

Đọc Thêm Đọc Thêm