Duyệt bởi
Category: Chính Trị

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát?

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015), mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát của Mặt trận Tổ quốc như sau: – Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước thông qua hình thức nào?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước thông qua hình thức nào?

Theo quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước bằng các hình thức sau: – Tham gia công tác bầu cử: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương

Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chính quyền địa phương ở nước ta bao gồm các cơ quan đại diện – quyền lực nhà nước ở địa phương do Nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra và các cơ quan nhà nước khác thực hiện nhiệm vụ hành chính do cơ quan đại diện – quyền lực nhà nước ở địa phương thành lập hay do cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm theo quy…

Đọc Thêm Đọc Thêm