Công chức có mấy loại?

Theo Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 năm 2008 của Quốc hội. Điều 34, chương IV về phân loại công chức, thì công chức được chia thành các loại sau:

  1. Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau:
  • a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;
  • b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
  • c) Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;
  • d) Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:

  • a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
  • b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *