Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện nay, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cứ 05 năm sẽ diễn ra đại hội Đảng toàn quốc 01 lần, như vậy qua năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021.

Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu (tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII) đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước; trong đó đại biểu đương nhiên có 191 đồng chí là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 1.381 đại biểu chính thức được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả:

  • Bộ Chính trị khoá XIII có 18 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII tái cử và 10 đồng chí lần đầu tham gia.
  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
  • Ban Bí thư khoá XIII sẽ có một số đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu.
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *