Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội?

Tại Điều 32 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định về tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận như sau:

– Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án (sau đây gọi chung là dự thảo văn bản) của cơ quan nhà nước.

– Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội, khách quan, khoa học, xây dựng, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả của văn bản; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

– Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.