Lời Bác Hồ dạy ngày 4 tháng 4

Lời Bác Hồ dạy ngày 4 tháng 4

“Chúng tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như trong tương lai, vì con đường của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lê nin soi sáng”.

Đó là lời được trích trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bọn đế quốc cướp nước không bao giờ có thể nô dịch dân tộc Việt Nam anh dũng”, gửi tạp chí “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” – cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin quốc tế.

Sự bắt gặp giữa yêu cầu giải phóng dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với Chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết cách mạng của thời đại, đỉnh cao của tư tưởng xã hội loài người, là cuộc gặp gỡ lịch sử. Chủ nghĩa Mác – Lênin và những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười thông qua vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng về đường lối, đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.

Mặc dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã thoái trào, nhưng không ai có thể phủ định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiếp tục giành những thắng lợi mới trên con đường tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng thì vấn đề căn bản nhất, sâu xa nhất, là Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn trên những nguyên tắc thật sự mác-xít – Lê-nin-nít, phải kiên quyết chống tha hóa biến chất, chống quan liêu, tham nhũng dưới mọi hình thức, ở tất cả các cấp, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, mới đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi nguy cơ thử thách để giành những thắng lợi mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản cao cả; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Tình hình đó, đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng./.

ST

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *