Luân chuyển cán bộ, công chức

Luân chuyển cán bộ, công chức

Luân chuyển cán bộ, công chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ví dụ như việc luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về cấp huyện, cấp huyện về cấp xã để đào tạo, rèn luyện bản thân.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *