Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề cơ bản và quan trọng được đề cập trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Đoàn viên thanh niên cần nắm vững các nội dung sau:

– Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  • Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm ba bộ phận chính: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng “về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời 10 sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng”

– Tại Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI (tháng 3/1989), Đảng ta khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là tư tưởng chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Đại hội VII của Đảng (năm 1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

– Từ nền tảng tư tưởng, Đảng căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng và tình hình trong nước, quốc tế để đưa ra chủ trương, đường lối phù hợp. Chủ trương, đường lối thể hiện qua các văn kiện của Đảng là Cương lĩnh chính trị, các văn kiện đại hội, nghị quyết, chỉ thị, kết luận…, được cụ thể hóa trong các văn bản của Nhà nước: Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư…, và đi vào thực tiễn cuộc sống nhân dân.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *