Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các quyền và trách nhiệm sau:

– Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

– Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

– Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

– Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

– Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đế phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

– Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *