Hợp đồng đầu tư BOT, BTO và BT là gì?

Bạn đã nghe nhiều về hình thức đầu tư BOT, BTO, BT. Vậy những hình thức trên có ý nghĩa gì? Nó có những ưu điểm, nhược điểm như thế nào? Nhà nước Việt Nam đầu tư hợp đồng kiểu nào cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, giai đoạn …

Xem thêm