Duyệt bởi
Tag: chính trị

Sự khác nhau giữ Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

Sự khác nhau giữ Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị

Giống nhau Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin đề ra đường lối cách mạng vô sản. Chỉ ra hai mâu thuẫn cơ bản là dân tộc và giai cấp. Tính chất cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa. Nhiệm vụ cách mạng chống đế quốc và phong kiến. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng. Lực lượng lấy liên minh công – nông làm gốc. Gắn cách…

Đọc Thêm Đọc Thêm