Duyệt bởi
Tag: cơ quan trực thuộc chính phủ

Có bao nhiêu cơ quan trực thuộc Chính Phủ

Có bao nhiêu cơ quan trực thuộc Chính Phủ

Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ; thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Tính đến năm 2018, có 08 cơ quan trực thuộc Chính Phủ gồm: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ…

Đọc Thêm Đọc Thêm