Phong trào mua công trái

Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. Phong trào mua công trái lại là một dịp để chứng tỏ lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào ta. Như ở Tuyên Quang, vì cán bộ chính quyền và đoàn thể khéo tuyên truyền, giải thích, cổ động …

Phong trào mua công trái Xem thêm