Duyệt bởi
Tag: Đảng lao động Việt Nam

Người Đảng viên Đảng lao động Việt Nam phải thế nào?

Người Đảng viên Đảng lao động Việt Nam phải thế nào?

Thế nào mới xứng đáng là người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam? Tuyên ngôn của Đảng đã trả lời rõ câu ấy: Đảng Lao động Việt Nam sẽ gồm những công nhân, nông dân và lao động trí óc yêu nước nhất, hăng hái nhất, cách mệnh nhất. Nó sẽ gồm những người kiên quyết phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự lao động, những người chí công vô tư, làm gương mẫu trong công…

Đọc Thêm Đọc Thêm