Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?

Hoạt động hòa giải ở cơ sở thực sự có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng ở cơ sở. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giữa các thành viên trong gia đình cùng như giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng, bạn bè v.v. …

Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? Xem thêm