Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào?

Theo Điều 35 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như sau: Xây dựng nội dung, kế hoạch phản biện xã hội. Yêu cầu cơ quan, …

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào? Xem thêm

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 33. Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như sau: – Đối tượng, nội dung, …

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Xem thêm

Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội?

Tại Điều 32 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định về tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận như sau: – Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc ủy ban Mặt trận Tổ …

Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội? Xem thêm

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát được quy định như sau: – Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng …

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát được quy định như thế nào? Xem thêm

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như sau: – Vế đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát: …

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Xem thêm

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015), mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát của Mặt trận Tổ quốc như sau: – Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt …

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, mục đích, tính chất và nguyên tắc giám sát? Xem thêm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước thông qua hình thức nào?

Theo quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước bằng các hình thức sau: – Tham gia công tác bầu cử: Mặt trận Tổ quốc …

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước thông qua hình thức nào? Xem thêm

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các quyền và trách nhiệm sau: – Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã …

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào? Xem thêm