Duyệt bởi
Tag: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào?

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như thế nào?

Theo Điều 35 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện xã hội được quy định như sau: Xây dựng nội dung, kế hoạch phản biện xã hội. Yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản và thông tin, tài liệu cần thiết. Thực hiện các hình thức phản biện xã hội. Xây dựng văn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 33. Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) thì đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được pháp luật quy định như sau: – Đối tượng, nội dung, phạm vi phản biện xã hội: Đối tượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước cùng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội?

Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội?

Tại Điều 32 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định về tính chất, mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận như sau: – Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến…

Đọc Thêm Đọc Thêm