Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào?

Tộc người là cộng đồng người có chung tộc danh, chung một sắc thái văn hóa, một ngôn ngữ, một phương thức sản xuất, một địa bàn cư trú, một cơ cấu xã hội… Ngữ hệ (dòng ngôn ngữ) là hệ ngôn ngữ, tập hợp ngôn ngữ của các tộc …

Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào? Xem thêm