Duyệt bởi
Tag: tộc người

Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào?

Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào?

Tộc người là cộng đồng người có chung tộc danh, chung một sắc thái văn hóa, một ngôn ngữ, một phương thức sản xuất, một địa bàn cư trú, một cơ cấu xã hội… Ngữ hệ (dòng ngôn ngữ) là hệ ngôn ngữ, tập hợp ngôn ngữ của các tộc người có ngôn ngữ tương đồng, giống nhau, có thể nói với nhau và hiểu biết lẫn nhau qua trình bày ngôn ngữ. Một ngữ hệ có thể gồm vài,…

Đọc Thêm Đọc Thêm